• LED条屏、F24128B

   

  型号 颜色 点数 字高 中文字数*行数 长*宽*厚mm 亮度
  F2464A 红/绿/黄 24*64 2" 4*1 533*228*70 户内
  F2464S 24*64 2" 4*1 533*228*70 户内
  F2464R 24*64 2" 4*1 533*228*70 半户外
  F2464B 24*64 2" 4*1 533*228*70 半户外
  F2464RG 红/绿/黄 24*64 2" 4*1 533*228*70 半户外
  F2464APG  24*64 2" 4*1  
  F2496A 红/绿/黄 24*96 2" 6*2 777*228*70 户内
  F2496S 24*96 2" 6*2 777*228*70 户内
  F2496R 24*96 2" 6*2 777*228*70 半户外
  F2496B 24*96 2" 6*2 777*228*70 半户外
  F2496RG 红/绿/黄 24*96 2" 6*2 777*228*70 半户外
  F2496APG  24*96 2" 6*2  
  F24128A 红/绿/黄 24*128 2" 8*2 1021*228*70 户内
  F24128S 24*128 2" 8*2 1021*228*70 户内
  F24128R 24*128 2" 8*2 1021*228*70 半户外
  F24128B 24*128 2" 8*2 1021*228*70 半户外
  F24128RG 红/绿/黄 24*128 2" 8*2 1021*228*70 半户外
  F24160A 红/绿/黄 24*160 2" 10*2 1265*228*70 户内
  F24160S 24*160 2" 10*2 1265*228*70 户内
  F24160R 24*160 2" 10*2 1265*228*70 半户外
  F24160B 24*160 2" 10*2 1265*228*70 半户外
  F24160RG 红/绿/黄 24*160 2" 10*2 1265*228*70 半户外
  F24192A 红/绿/黄 24*192 2" 12*2 1509*228*70 户内
  F24192S 24*192 2" 12*2 1509*228*70 户内
  F24192R 24*192 2" 12*2 1509*228*70 半户外
  F24192B 24*192 2" 12*2 1509*228*70 半户外
  F24192RG 红/绿/黄 24*192 2" 12*2 1509*228*70 半户外
  F24224A 红/绿/黄 24*224 2" 14*2 1753*228*70 户内
  F24224S 24*224 2" 14*2 1753*228*70 户内
  F24224R 24*224 2" 14*2 1753*228*70 半户外
  F24224B 24*224 2" 14*2 1753*228*70 半户外
  F24224RG 红/绿/黄 24*224 2" 14*2 1753*228*70 半户外
  F24224APG  24*224 2" 14*2  
  F24256A 红/绿/黄 24*256 2" 16*2 1997*228*70 户内
  F24256S 24*256 2" 16*2 1997*228*70 户内
  F24256R 24*256 2" 16*2 1997*228*70 半户外
  F24256B 24*256 2" 16*2 1997*228*70 半户外
  F24256RG 红/绿/黄 24*256 2" 16*2 1997*228*70 半户外

   产品说明

  1.       LED条屏多语言版本:简中/繁中/////西文
  2.       LED条屏显示中、日、韩文单行、双行,西文四行。
  3.       LED条屏可以显示生动的文字, 图片与图形动画。
  4.       LED条屏节目由计算机RS232/485通讯输入。
  5.       LED条屏最优化的遥控器操作输入节目;支持英文/西班牙/俄文/意大利文直接输入(最多支持四行),中文单行拼音输入、繁体中文单行注音输入,韩文单行输入等。
  6.       LED条屏25种动作, 有雪, 吐丝, 闪耀, 走马灯, 上移等。 
  7.       LED条屏全自动运行, 自动动作, 自动色彩组合, 自动居中。
  8.       LED条屏多种字体。
  9.       LED条屏内建时钟, 温度探头, 带天光亮度自动调节系统。
  10.     LED条屏信息可以指定时间播放。
  11.     LED条屏带有4级或8级亮度功能。
  12.     LED条屏功能强大, 人性化设计的全屏编辑软件.
  13.    LED条屏采用FLASH内存, 最大可保存512条节目。可存储四万个中文,八万个英文。
  14.   LED条屏宽电压支持 AC110V/220V
  15.    LED条屏可配蓝牙模块,实现无线蓝牙通讯。
  LED条屏型号说明:
  1,F表示点间距为7.62mm的显示屏
  2,D表示点间距为4.75mm的显示屏
  LED条屏型号后缀说明:
  A型号: